Przychodnia wilanów

img7
Szkoła Rodzenia
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Więcej...
img7
Zapraszamy

Więcej...
img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla dzieci i dla dorosłych.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepień oraz dodatkowo zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
img5
Medycyna Pracy
Pełen zakres badań medycyny pracy.

Więcej...

Skierowanie na transport sanitarny

Ubezpieczonemu w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje również prawo do transportu sanitarnego. Świadczenia te udzielane są w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza rodzinnego. Transport sanitarny w POZ polega na zapewnieniu pacjentowi tego świadczenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokładny adres i numer telefonu świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu transportu sanitarnego powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym pacjent złożył deklarację wyboru lekarza POZ.

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, lekarz stwierdza czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo czy całkowicie odpłatny dla ubezpieczonego. Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie płatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

Pacjentowi przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach, gdy:
  • zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
  • zachodzi potrzeba zachowania ciągłości leczenia
  • u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego

Częściowo lub całkowicie odpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje ubezpieczonemu w przypadkach, gdy lekarz określił stan zdrowia pacjenta jako niepełnosprawność I lub II stopnia dokonując wpisu w dokumentacji medycznej. Przy określaniu stopnia niesprawności ubezpieczonych lekarz uwzględnia:
  • możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby
  • przy korzystaniu ze środków transportu publicznego, ogólny stan zdrowia.

Niesprawność I stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego - udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportusanitarnego wynosi 100%.

Niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60%.