Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje:

  • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę;
  • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności
  • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu
  • w przypadku osób bezrobotnych po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego
  • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci
  • w przypadku absolwentów szkoły średniej, wyższej lub osób które zostały skreślone z listy uczniów lub studentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej upływa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów
  • w przypadku osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń
  • w przypadku osób, któe pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku
  • w przypadku osób, które mają zawieszone prawa do renty socjalnej w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.